Půjčovna obytných vozů

půjčovna

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost MAKO CAR s.r.o., prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů informuje subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, o podrobnostech tohoto zpracování a jejich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 

Společnost MAKO CAR s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje subjektů údajů zpracovává v souladu s účinnými ustanoveními právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále je „nařízení GDPR“).

 

Čl. I.

Údaje o správci osobních údajů:

MAKO CAR s.r.o.
Jesenická 331, Dolní Jirčany
IČ: 24772887, DIČ: CZ24772887

Provozovatel webu:
MAKO CAR s.r.o.
+420 602 554 510
mako@makocar.cz

(dále jen „Správce“)

 

ČL. II

 

Základní pojmy

 1. Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“).
 2. Subjektem údajů se pak rozumí identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. V případě poskytování realitních služeb je subjektem údajů kupec, pronajímatel či majitel nemovitosti.
 3. Správcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 4. Zpracování osobních údajů představuje jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
 5. Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
 6. Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

 

Čl. III

Kategorie subjektů osobních údajů

Tyto zásady se vztahují na zpracování osobních údajů Správcem těchto kategorií subjektů osobních údajů:

 

 1. Odběratelé newsletteru
 2. Potenciální kupci a klienti
 3. Návštěvníci webových stránek vyplňující kontaktní formulář

 

Čl. IV

Rozsah, účel a právní základ zpracování osobních údajů

 

Kategorie subjektů údajůÚčelRozsah zpracovávaných osobních údajůPrávní základ zpracování
Odběratelé newsletteruZasílání obchodních sdělení obsahující zejména novinky a nabídky služeb Správce zejména ve formě newsletteruE-mailPrávním základem je souhlas subjektu údajů
Potenciální kupci a klientiRegistrace v programu provozovaných SprávcemJméno a příjmení
Email, Telefon, Datum a čas
Právním základem je splnění smlouvy, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Návštěvníci webových stránek vyplňující kontaktní formulářVyřizování požadavků a dotazů zaslaných prostřednictvím elektronického formulářeJméno a příjmení
Email, Telefon, Text zprávy
Právním základem je oprávněný zájem Správce ve smyslu (i) možnosti získávat zpětnou vazbu od zákazníků a možnosti reagovat na vznesené požadavky (ii) možnosti zlepšování kvality poskytovaných služeb Správcem

 

Čl. V

Doba zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje po zde uvedenou dobu:

 

Účel zpracováníDoba zpracování
Zasílání obchodních sdělení obsahující zejména novinky a nabídky služeb SprávcePo dobu trvání souhlasu (až do jeho odvolání)
Registrace uživatelů do programů provozovaných SprávcemPo celou dobu programu, dokud uživatel sám nezažádá správce, nebo se skrze nastavení sám nevymaže z databáze.
Vyřizování požadavků a dotazů zaslaných prostřednictvím elektronického formulářePo dobu nezbytnou k vyřízení požadavku.

 

Čl. VI.

Příjemci osobních údajů

Správce osobní údaje zpřístupňuje svým zaměstnancům. Může je zpřístupnit i dalším příjemcům, mezi které patří zejména zpracovatelé Správce, kteří zpracovávají osobní údaje dle jeho pokynů. Jedná se především o:

 • dodavatelé IT služeb
 • další osoby poskytující služby Správci

 

Čl. VII.

Způsoby zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou pro výše uvedené účely zpracovávány jak automatizovaně, tak manuálně.
 2. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, tj. rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.
 3. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

ČL. VIII

Práva účastníka Programu

Účastník Programu má tato práva ohledně ochrany jeho osobních údajů:

 1. Právo na přístup ke svým osobním údajům: účastník Programu má právo od Správce získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má účastník Programu právo získat k těmto osobním údajům přístup.
 2. Právo na opravu osobních údajů: účastník Programu má právo, aby byly jeho nepřesné osobní údaje opraveny, jsou-li nepřesné.
 3. Právo na výmaz osobních údajů: účastník Programu má právo na výmaz svých osobních údajů, ledaže se uplatní výjimky opravňující Správce osobní údaje i nadále zpracovávat. Osobní údaje budou vymazány zejména pokud bude odvolán souhlas s jejich zpracováním, a nebude-li existovat žádný další právní důvod ke zpracování
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: účastník Programu může požádat omezení zpracování svých osobních údajů zejména v případech, kdy popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování.
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů: účastník Programu je oprávněn získat osobní údaje, které se ho týkají a jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a je oprávněn předat tyto údaje jinému správci. Současně má právo na to, aby jeho osobní údaje byly Správcem předány správci druhému, pokud je to technicky proveditelné.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: účastník Programu může podat námitku proti zpracování osobních údajů založeném na oprávněném zájmu Správce, nebo v případě zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. zasílání newsletteru).
 7. Právo na odvolání souhlasu: Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, který lze kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas je možné kdykoli písemně. V tomto případě Správce zastaví veškeré zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené s účastníkem Programu.

 

Uvedená práva lze realizovat prostřednictvím zaslání e-mailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu, odhlášení z odběru newsletteru je možné učinit kdykoli podle v něm specifikovaných informací.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – tj. Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

V Praze dne 1.3.2021

×
×

Košík